Leveringsvoorwaarden

Wat mag je verwachten van onze leveringsvoorwaarden?

belangrijke voorwaarden voor onze samenwerking

Artikel 1 Algemeen

1. Als deze voorwaarden deel uitmaken van aanbiedingen en overeenkomsten
tot het verrichten van leveringen en/of diensten door een leverancier voor een
afnemer, zijn alle bepalingen van deze voorwaarden tussen deze partijen van
kracht, voor zover daarvan niet door een uitdrukkelijke schriftelijke afspraak
tussen partijen is afgeweken. Een verwijzing door de afnemer naar eigen
inkoop- of andere voorwaarden wordt door de leverancier uitdrukkelijk van de
hand gewezen.
2. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
– product: de prestatie(s) die de leverancier voor de afnemer verricht, zoals
levering van zaken, montage van al dan niet door de leverancier geleverde
zaken, aanneming van werk, onderhoud, reparatie en diensten, zoals advies
en inspectie;
– zaak: een stoffelijk object, inclusief eventuele daarin opgenomen software;
– software: uitsluitend in de geleverde zaak opgenomen software;
– leverancier: de onderneming op het gebied van de koudetechniek en luchtbehandeling, die partij is bij enige overeenkomst, strekkende tot levering
van producten, te weten de levering van zaken en andere prestaties, zoals
montage, installatie, reparatie, inspectie of onderhoud, daaronder begrepen de onderneming die in zijn aanbieding naar deze voorwaarden verwijst;
– afnemer: wederpartij of wederpartijen bij de hierboven bedoelde overeenkomst, niet zijnde een consument;
– schriftelijk: door middel van een door beide partijen ondertekend document
of door een brief, e-mailbericht, telefax en op elke andere door de partijen
overeengekomen wijze, anders dan mondeling;
– meerwerk: elke prestatie die in overleg met de afnemer, al dan niet schriftelijk vastgelegd, door de leverancier in aanvulling op de overeenkomst
wordt verricht;
– prijs: de volgens art. 4 geldende prijs voor het product.

Artikel 2 Aanbieding

1. Elke aanbieding van de leverancier is vrijblijvend en kan tot uiterlijk
3 werkdagen na aanvaarding worden herroepen.
2. Elke aanbieding is gebaseerd op uitvoering van de overeenkomst door de
leverancier onder normale omstandigheden en tijdens normale werkuren.

Artikel 3 Overeenkomst

1. Onverminderd art. 2 lid 1 komt de overeenkomst tot stand als de aanvaarding
in overeenstemming is met de aanbieding. Als de aanvaarding afwijkt van de
aanbieding komt de overeenkomst pas tot stand na uitdrukkelijke acceptatie
van deze afwijkingen door de leverancier.
2. Indien overeengekomen is in gedeelten te leveren en te berekenen, wordt
ieder gedeelte, voor zover niet het tegendeel uit enige bepaling voortvloeit,
als een afzonderlijke overeenkomst beschouwd, in het bijzonder wat betreft
de bepalingen omtrent levertijd, aansprakelijkheid en betaling.
3. In productdocumentatie, afbeeldingen, tekeningen, maat- en gewichtsopgaven e.d. vermelde gegevens zijn slechts bindend indien en voor zover deze
uitdrukkelijk zijn opgenomen in een aanbieding of opdrachtbevestiging van de leverancier of in een door partijen ondertekend contract.
4. Mondelinge toezeggingen/afspraken binden de leverancier slechts voor zover
zij door een vertegenwoordigingsbevoegde medewerker van de leverancier
zijn gedaan/gemaakt of schriftelijk door een zodanige medewerker zijn bevestigd.

Artikel 4 Prijs

1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen is de overeengekomen prijs exclusief omzetbelasting en overige op de verkoop en levering vallende overheidslasten en gebaseerd op levering Af Fabriek volgens de Incoterms geldend op
de datum van aanbieding. Onder “Fabriek” wordt verstaan het bedrijfsterrein
van de leverancier, zoals door hem aangeduid. Bij levering Af Fabriek is de
prijs exclusief verpakking berekend, tenzij anders is overeengekomen.
2. Als na de datum van totstandkoming van de overeenkomst één of meer van
de kostprijsfactoren een verhoging ondergaan – ook al geschiedt dit als gevolg
van voorzienbare omstandigheden – is de leverancier gerechtigd de prijs dienovereenkomstig te verhogen.
3. De leverancier kan meerwerk afzonderlijk in rekening brengen, zodra het
daarvoor in rekening te brengen bedrag hem bekend is. Voor de berekening
van meerwerk zijn lid 1 en lid 2 van overeenkomstige toepassing.
4. Kosten van laden, lossen en vervoer van door de afnemer ter beschikking
gestelde grondstoffen, halffabricaten, modellen, gereedschappen en andere
zaken zijn niet in de prijs begrepen.
5. Als is overeengekomen dat montage van het product door de leverancier
plaatsvindt, is de prijs berekend inclusief montage, uitgezonderd de in art. 7
lid 3 en lid 5 vermelde kosten.

Artikel 5 Intellectuele eigendom/geheimhouding

1. Alle intellectuele eigendomsrechten op het product, het ontwerp daarvan en
de voor ontwerp, productie en gebruik van het product gemaakte tekeningen,
berekeningen, beschrijvingen, technische documenten, modellen, gereedschappen e.d. berusten bij de leverancier of, in voorkomend geval, bij een
derde partij die aan de leverancier een licentie voor het gebruik van deze
rechten heeft verstrekt. Dit geldt ook als een en ander specifiek voor de afnemer is ontwikkeld, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De afnemer
verkrijgt een niet-exclusief, in tijd onbeperkt, overdraagbaar recht om deze
intellectuele eigendomsrechten te gebruiken, maar alleen voor het geleverde
product en met inachtneming van eventuele beperkingen in onderliggende,
door derden verstrekte licenties. De leverancier is niet verplicht om de afnemer de broncode of updates te verstrekken voor software.
2. Technische, commerciële en financiële informatie en informatie die als vertrouwelijk is gemarkeerd of die door haar aard als vertrouwelijk moet worden
aangemerkt, door de ene partij schriftelijk of mondeling bekend gemaakt aan
de andere partij, wordt door de andere partij vertrouwelijk behandeld. De
informatie wordt daarom niet zonder schriftelijke toestemming van de ene
partij door de andere partij gebruikt voor een ander doel dan waarvoor deze
is verstrekt. De informatie mag niet worden gereproduceerd of overgedragen,
medegedeeld of bekend gemaakt aan een derde partij. De informatie wordt,
voor zover niet meer nodig voor gebruik van het Product, op eerste verzoek
van de Leverancier door de Afnemer aan de Leverancier geretourneerd en,
voor zover van toepassing, uit digitale bestanden verwijderd.

Artikel 6 Levertijd

1. Als partijen een bepaalde termijn voor de levering zijn overeengekomen gaat
deze termijn in zodra de overeenkomst is aangegaan en tevens door de afnemer is voldaan aan alle voorwaarden die vóór de aanvang van de uitvoering
door de leverancier van zijn verplichtingen door de afnemer moeten worden
vervuld, zoals verstrekking aan de leverancier van noodzakelijke documenten
en gegevens, verkrijging van vergunningen, uitvoering van noodzakelijke
formaliteiten en betaling van een bedrag dat bij vooruitbetaling verschuldigd
is. Als in plaats van een termijn een specifieke leverdatum, -week of -maand is
overeengekomen, wordt deze naar redelijkheid in tijd verschoven.
2. Het product geldt voor de levertijd als geleverd wanneer het, als acceptatietests in het bedrijf van de leverancier zijn overeengekomen, voor deze tests
gereed is en in de overige gevallen wanneer de zaak voor verzending gereed
is en de afnemer daar schriftelijk van in kennis is gesteld en, bij andere prestaties dan levering van een zaak, als de prestatie is geleverd.
3. De levertijd is gebaseerd op de bij het sluiten van de overeenkomst geldende
werkomstandigheden en op tijdige levering van de voor de uitvoering van het
werk door de leverancier bestelde zaken en/of diensten. Als buiten schuld van
de leverancier vertraging ontstaat door wijziging van bedoelde werkomstandigheden of doordat voor de uitvoering van het werk tijdig bestelde zaken en/
of diensten niet tijdig worden geleverd, wordt de levertijd voor zover nodig verlengd.
4. Als bij uitvoering van de overeenkomst vertraging optreedt door een handelen
of nalaten van de afnemer of door aan de afnemer toerekenbare omstandigheden, mag de leverancier de levertijd verlengen met een termijn die, alle
omstandigheden in aanmerking genomen, noodzakelijk is. Dit geldt ook als de
oorzaak van de vertraging pas optreedt na de overeengekomen levertijd.
5. Indien tussentijdse wijzigingen in de overeenkomst worden aangebracht of
de uitvoering daarvan wordt opgeschort door de afnemer, wordt de levertijd
met minimaal de duur van de door deze wijzigingen ontstane extra werkzaamheden of van de opschorting verlengd, onverminderd de eventuele andere
rechten en vorderingen van de leverancier.
6. Enkele overschrijding van de montagetermijn heeft niet tot gevolg dat de
leverancier van rechtswege in verzuim is. Hiertoe is steeds een nadere ingebrekestelling vereist.
7. Overschrijding van de levertijd geeft de afnemer geen recht op gehele of
gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding. Als deze
overschrijding echter meer dan 16 weken bedraagt of volgens mededeling
van de leverancier meer dan 16 weken zal bedragen, kan de afnemer de overeenkomst door een schriftelijke mededeling aan de leverancier ontbinden. De
afnemer heeft dan, voor zover van toepassing, recht op terugbetaling van het
al betaalde gedeelte van de prijs en op vergoeding van de door hem geleden
schade, tot een maximum van 15 procent van de prijs. Als al gedeeltelijk
is geleverd, kan de overeenkomst na 16 weken slechts gedeeltelijk worden
ontbonden, namelijk voor het nog niet geleverde gedeelte, tenzij het al geleverde gedeelte voor de afnemer niet zelfstandig bruikbaar is. Bij gedeeltelijke
ontbinding heeft de afnemer, voor zover van toepassing, recht op terugbetaling van het gedeelte van de prijs dat betrekking heeft op het niet geleverde
gedeelte en op schadevergoeding. Voor deze schadevergoeding wordt het
genoemde maximum van 15% in dat geval berekend over het gedeelte van de
prijs dat betrekking heeft op het niet geleverde gedeelte. Als overschrijding
van de levertijd het gevolg is van overmacht geldt art. 14.
8. Als de afnemer na ingebrekestelling in verzuim blijft met de afname van het
product is de leverancier gerechtigd de daaruit voortvloeiende kosten en
schade aan de afnemer in rekening te brengen, onverminderd de rechten van
de leverancier volgens art. 15. De afnemer is dan voorts verplicht tot betaling
van de prijs alsof levering volgens de overeengekomen levertijd heeft plaatsgevonden.

Artikel 7 Montage

1. Als is overeengekomen dat de leverancier de montage van een zaak verzorgt,
is de afnemer verantwoordelijk voor de juiste uitvoering en tijdige beschikbaarheid van alle inrichtingen, voorzieningen en condities, die noodzakelijk
zijn voor de montage van de zaak en het goede functioneren van de zaak in
gemonteerde staat.
2. De afnemer zorgt er in ieder geval voor eigen rekening en risico voor dat:
a) het personeel van de leverancier de werkzaamheden kan beginnen volgens
het overeengekomen tijdschema en kan werken tijdens normale werktijden. Voor zover de leverancier dit noodzakelijk acht, kunnen ook buiten de
normale werktijden werkzaamheden worden uitgevoerd, mits dit binnen redelijke termijn schriftelijk aan de afnemer is gemeld;
b) hij de leverancier schriftelijk en tijdig vóór aanvang van de montage over
alle op de plaats van montage geldende veiligheidsvoorschriften informeert;
c) montage in een gezonde en veilige omgeving kan worden uitgevoerd;
d) vóór aanvang van de montage alle noodzakelijke veiligheidsmaatregelen
worden genomen en tijdens de montage worden gehandhaafd;
e) geschikte behuizing en/of alle krachtens overheidsregelingen, de overeenkomst en het gebruik vereiste voorzieningen voor het personeel van de
leverancier aanwezig zijn;
f) het personeel van de leverancier gebruik kan maken van goede sanitaire
voorzieningen;
g) op de plaats van montage tijdig alle nodige hulppersonen, kranen, hef- en
hijswerktuigen, transport- en hulpmiddelen, machines, bedrijfsmaterialen (zoals brandstoffen, oliën, vetten, gas, water, elektriciteit, stoom,
perslucht, verwarming en verlichting) en de voor het bedrijf van de afnemer
normale meet- en testapparatuur beschikbaar zijn;
h) voldoende kantoorruimte op de plaats van montage voor de leverancier
beschikbaar is;
i) deugdelijke en adequaat beveiligde digitale infrastructuur en internetfaciliteiten, voor zover nodig, beschikbaar zijn;
j) voldoende opslagruimte beschikbaar is ter bescherming tegen diefstal,
verlies en beschadiging van de voor montage bestemde gereedschappen en
uitrusting en van de persoonlijke eigendommen van het personeel van de
leverancier;
k) de toegangswegen naar de plaats van montage geschikt zijn voor het noodzakelijke transport van de te monteren zaak en de bedrijfsmiddelen van de
leverancier.
l) bij aanvang van en tijdens de montage de toegezonden producten op de
juiste plaats aanwezig zijn.
3. Schade en kosten, die voor de leverancier en/of de afnemer ontstaan doordat
niet of niet tijdig aan één van de in dit artikel genoemde verplichtingen is
voldaan, zijn voor rekening van de afnemer.
4. Als de leverancier, zonder de montage in opdracht te hebben, wel bij de montage hulp en bijstand – van welke aard ook – verleent, geschiedt dit voor risico
van de afnemer.
5. Door de leverancier gemaakte kosten wegens onwerkbaar weer zijn voor
rekening van de afnemer.

Artikel 8 Inspectie en acceptatietests

1. De afnemer inspecteert het product uiterlijk 7 dagen na de levering als bedoeld in art. 6 lid 2. Als montage is overeengekomen inspecteert de afnemer
uiterlijk 5 dagen na de montage de goede uitvoering daarvan. Als de toepasselijke termijn zonder schriftelijke en gespecificeerde melding van gegronde
klachten is verstreken wordt het product geacht te zijn geaccepteerd.
2. Als acceptatietests zijn overeengekomen stelt de afnemer na de levering als
bedoeld in art. 6 lid 2 de leverancier in de gelegenheid de nodige voorbereidingen te treffen en de wijzigingen aan te brengen die de leverancier nodig
acht. Aan de leverancier wordt gelegenheid gegeven tot het nemen van voorproeven. De afnemer zorgt voor tijdige terbeschikkingstelling van de hiervoor
nodige hulpwerktuigen, hulp- en bedrijfsmaterialen, water, energie, verwarming en verlichting, alles voor zijn rekening en risico. De acceptatietests worden onverwijld na het verzoek van de leverancier daartoe in aanwezigheid van
de afnemer gehouden. De kosten van acceptatietests zijn voor rekening van
de afnemer. De leverancier draagt echter de kosten van eigen personeel en
van zijn andere vertegenwoordigers. Als de acceptatietests zonder gegronde
klacht zijn uitgevoerd of als de afnemer niet aan zijn voornoemde verplichtingen voldoet, wordt het product geacht te zijn geaccepteerd.
3. De afnemer stelt voor de acceptatietests en de in lid 2 bedoelde voorbereidingen en wijzigingen de benodigde faciliteiten, ondersteuning en materialen,
waaronder die als bedoeld in art. 7 lid 2 sub g), in voldoende mate, tijdig en
kosteloos op de door de leverancier genoemde plaats ter beschikking van de
leverancier. Als de afnemer hieraan niet voldoet, wordt het product geacht te
zijn geaccepteerd.
4. De leverancier maakt een verslag van de acceptatietests dat aan de afnemer
wordt toegezonden. Als de afnemer, na daartoe tijdig en schriftelijk door de
leverancier te zijn uitgenodigd, niet bij de tests was vertegenwoordigd, wordt
het testverslag door hem als correcte weergave beschouwd.
5. De afnemer zal, indien hierom door de leverancier wordt verzocht, een overnameprotocol ondertekenen ten bewijze dat de zaken compleet en bedrijfsgereed zijn opgeleverd, zulks onverminderd het bepaalde in artikel 12.
6. Als uit de acceptatietests blijkt dat het product niet in overeenstemming is
met de overeenkomst, neemt de leverancier de tekortkomingen zo spoedig
mogelijk weg. Als de afnemer dit schriftelijk verzoekt, worden aansluitend
nieuwe acceptatietests uitgevoerd met inachtneming van leden 2-4.
7. In geval van geringe tekortkomingen die het goede functioneren van het
product niet beïnvloeden, wordt het product ongeacht deze tekortkomingen
geacht te zijn geaccepteerd. De leverancier zal deze tekortkomingen zo spoedig mogelijk wegnemen.
8. De afnemer is niet bevoegd het product of een onderdeel daarvan vóór acceptatie te gebruiken. Als de afnemer dit wel doet, zonder schriftelijke toestemming van de leverancier, wordt het product geacht te zijn geaccepteerd.
9. Onverminderd art. 12 sluit de acceptatie volgens de voorgaande leden elke
vordering van de afnemer op grond van een tekortkoming in de leveringsverplichting van de leverancier uit.

Artikel 9 Risico-overgang

1. Zodra het product als geleverd geldt in de zin van art. 6 lid 2 draagt de afnemer het risico voor alle schade, die aan of door dit product mocht ontstaan,
behalve voor zover de schade aan opzet of bewuste roekeloosheid van de tot
de bedrijfsleiding behorende medewerkers van de leverancier is te wijten. Dit
geldt ook in geval montage door de leverancier plaatsvindt.
2. De wijze van transport, verpakking enz. wordt, indien geen nadere aanwijzingen door de afnemer aan de leverancier zijn gegeven, door de leverancier in
redelijkheid bepaald, zonder dat hij hiervoor enige aansprakelijkheid draagt
en zonder dat hij verplicht is de verpakking terug te nemen, tenzij terugname
van de verpakking dwingend voortvloeit uit hoofde van de Richtlijn 94/62/EG
betreffende verpakking en verpakkingsafval.

Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud

1. De leverancier behoudt zich de eigendom voor van alle door hem aan de
afnemer afgeleverde zaken totdat het verschuldigde, met inbegrip van
rente en kosten, voor al deze zaken geheel is voldaan. Indien door de leverancier in het kader van de levering van zaken ten behoeve van de afnemer
werkzaamheden zijn verricht, geldt de voorbehouden eigendom totdat de
afnemer ook de vorderingen voor deze werkzaamheden, eveneens met
inbegrip van rente en kosten, heeft voldaan. Tevens geldt de voorbehouden eigendom voor alle vorderingen die de leverancier jegens de afnemer
mocht verkrijgen wegens tekortschieten van de afnemer in een of meer
van zijn verplichtingen jegens de leverancier volgens de bedoelde overeenkomsten.
2. Zolang de eigendom van de geleverde zaken niet op de afnemer is overgegaan, mag deze de zaken niet verpanden of aan een derde enig nader recht
daarop verlenen, behoudens het bepaalde in het zesde lid van dit artikel.
3. Op geleverde zaken die door betaling in eigendom van de afnemer zijn overgegaan en zich nog in handen van de afnemer bevinden, zal zodra de leverancier te kennen geeft dit te wensen de afnemer medewerking verlenen aan de vestiging van pandrechten als bedoeld in artikel 3:237 Burgerlijk Wetboek
tot meerdere zekerheid van vorderingen, anders dan de in artikel 3:92 lid 2
Burgerlijk Wetboek genoemde, die de leverancier dan uit welken hoofde dan
ook tegen de afnemer mocht hebben.
4. De afnemer is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken
met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van de leverancier
te bewaren. De afnemer is verplicht de zaken voor de duur van de voorbehouden eigendom in voldoende mate tegen verlies en schade te verzekeren,
zoals tegen schade door brand-, ontploffing- en water, en de polissen van
deze verzekering aan de leverancier op eerste verzoek ter inzage te geven.
Alle aanspraken van de afnemer op verzekeraars van de zaken uit hoofde van
voornoemde verzekering zullen, zodra de leverancier te kennen geeft dit te
wensen, door de afnemer aan hem worden verpand op de wijze aangegeven in
artikel 3:239 Burgerlijk Wetboek, tot meerdere zekerheid van de vorderingen van de leverancier op de afnemer.
5. Indien de afnemer met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens
de leverancier tekortschiet of de leverancier goede grond heeft te vrezen dat
hij in die verplichtingen tekort zal schieten, is de leverancier gerechtigd de
onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken terug te nemen. Na terugneming zal de afnemer worden gecrediteerd voor de marktwaarde, die in geen
geval hoger kan zijn dan de oorspronkelijke koopprijs, verminderd met de op
de terugneming gevallen kosten.
6. Het is de afnemer toegestaan de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde
zaken in het kader van de normale bedrijfsuitoefening van zijn bedrijf aan
derden te verkopen en over te dragen. Bij verkoop op krediet is de afnemer
verplicht van zijn afnemers een eigendomsvoorbehoud te bedingen gelijkluidend aan het bepaalde in dit artikel.
7. De afnemer verbindt zich, zolang de eigendom van de geleverde zaken niet
op de afnemer is overgegaan, vorderingen die hij tegen zijn eigen afnemers
verkrijgt niet aan derden te cederen of te verpanden zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van de leverancier. De afnemer verbindt zich voorts
bedoelde vorderingen, zodra de leverancier daartoe de wens te kennen geeft,
aan hem te verpanden op de wijze zoals aangegeven in artikel 3:239 Burgerlijk Wetboek tot meerdere zekerheid van zijn vorderingen uit welken hoofde
dan ook jegens de afnemer.

Artikel 11 Betaling

1. Betaling van aan de leverancier verschuldigde bedragen moet, tenzij anders is
overeengekomen, geschieden binnen 30 dagen na levering.
2. Bij bedragen boven € 25.000,- luidt de betalingsregeling, tenzij anders overeengekomen, als volgt:
– 40 % bij opdracht;
– 50 % bij aflevering;
en het restant (10%) binnen 30 dagen na levering.
3. Betaling van meerwerk vindt plaats uiterlijk 7 dagen nadat dit aan de afnemer
is gefactureerd.
4. Alle betalingen vinden zonder aftrek, opschorting of verrekening plaats op de
door de leverancier te bepalen wijze.
5. Als de afnemer niet tijdig betaalt, is hij van rechtswege in verzuim en heeft
de leverancier zonder ingebrekestelling het recht hem vanaf de vervaldag
rente in rekening te brengen tegen een percentage van 3 punten boven de in
Nederland geldende wettelijke rente voor handelsovereenkomsten, zoals in
art. 6:119a en art. 6:120 lid 2 Burgerlijk Wetboek bedoeld, en alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.
6. Betalingen strekken in de eerste plaats in mindering op de buitengerechtelijke
en gerechtelijke kosten, vervolgens in mindering op de rente en strekken
eerst daarna in mindering op de verschuldigde factuurbedragen, waarbij
steeds in de eerste plaats met de oudste factuur wordt verrekend.

Artikel 12 Gebreken in het product

1. Het product moet voldoen aan de overeenkomst. De leverancier is verplicht
tot het wegnemen van elke afwijking daarvan (hierna genoemd “gebrek(en)”)
voortvloeiend uit verkeerd of ondeugdelijk ontwerp of materiaal of slecht
vakmanschap, in overeenstemming met dit art. 12. Tenzij anders overeengekomen, wordt een inbreuk op in Nederland geldende intellectuele eigendomsrechten van een derde partij ook als gebrek beschouwd. De verplichting tot
het wegnemen van het gebrek geldt uitsluitend voor bij inspectie en (indien
overeengekomen) acceptatietests niet-waarneembare gebreken in het product, waarvan de afnemer bewijst dat zij, indien het zaken betreft, binnen 12
maanden en, indien het een andere prestatie betreft, binnen 6 maanden na de
levering volgens art. 6 lid 2 zijn opgetreden. Het product moet voldoen aan de in Nederland met betrekking tot bediening,
vervoer en veiligheid op de dag van totstandkoming van de overeenkomst
geldende voorschriften. Mochten tussen de datum van totstandkoming van
de overeenkomst en de levering en inbedrijfstelling gewijzigde wettelijke
voorschriften van kracht worden, dan zal het product zo mogelijk aan deze
nieuwe voorschriften worden aangepast. Eventuele hieraan verbonden kosten
zijn voor rekening van de afnemer.
3. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zijn de verplichtingen van de leverancier uit hoofde van lid 1 beperkt tot leveringen binnen
Nederland.
4. In geval van montage van een door de leverancier geleverde zaak gaat de in
lid 1 genoemde termijn van 12 respectievelijk 6 maanden voor de geleverde
zaak respectievelijk voor de montage daarvan in op de dag dat de montage
door de leverancier is voltooid. Deze termijn eindigt in ieder geval 18 maanden
na levering van de zaak volgens art. 6 lid 2.
5. Gebreken in een geleverde zaak worden door de leverancier weggenomen
door reparatie of vervanging van het gebrekkige onderdeel, al dan niet in het
bedrijf van de leverancier, of door toezending van een gerepareerd onderdeel of een onderdeel ter vervanging, een en ander steeds ter keuze van de
leverancier. Na het wegnemen van het gebrek is de leverancier gedurende
6 maanden op gelijke wijze verplicht tot het wegnemen van gebreken in het
gerepareerde of vervangende onderdeel. Elke aansprakelijkheid voor gebreken in de geleverde zaak vervalt in ieder geval 18 maanden na de levering
daarvan volgens art. 6 lid 2 of, bij toepasselijkheid van lid 4, 24 maanden na
die levering.
6. Gebreken in de montage van een door de leverancier geleverde zaak worden
door de leverancier weggenomen door uitvoering van herstelwerkzaamheden.
Na het wegnemen van het gebrek is de leverancier gedurende 6 maanden op
gelijke wijze aansprakelijk voor gebreken in de herstelwerkzaamheden. Elke
aansprakelijkheid voor gebreken daarin vervalt in ieder geval 24 maanden na
de levering van de zaak volgens art. 6 lid 2.
7. Gebreken in onderhoud, reparatie (indien niet uitgevoerd op grond van lid 5
of lid 6), montage van een door een derde aan de afnemer geleverde zaak,
revisie, aanneming van werk en soortgelijke werkzaamheden, worden door
de leverancier weggenomen door de werkzaamheden, voor zover gebrekkig,
opnieuw te verrichten. Na het opnieuw verrichten van de werkzaamheden is
de leverancier gedurende 6 maanden aansprakelijk voor gebreken in de herstelwerkzaamheden. Elke aansprakelijkheid vervalt in ieder geval 12 maanden
na de levering volgens art. 6 lid 2.
8. Gebreken door inbreuk op intellectuele eigendomsrechten worden, naar keuze
van de leverancier, door de leverancier weggenomen door:
– verwerving van het gebruiksrecht voor de afnemer;
– zodanige aanpassing van de zaak dat geen sprake meer is van inbreuk, of
– vervanging van de zaak door een andere zaak die geen inbreuk maakt op
intellectuele eigendomsrechten.
De leverancier is gedurende 6 maanden na de bedoelde aanpassing of vervanging volgens de in dit artikel genoemde voorwaarden aansprakelijk voor eventuele gebreken daarin. Elke aansprakelijkheid van de leverancier voor gebreken
daarin vervalt in ieder geval 18 maanden na de levering van de zaak volgens
art. 6 lid 2 of, bij toepasselijkheid van lid 4, 24 maanden na die levering.
9. De op grond van dit artikel te herstellen of te vervangen zaken, die zich daar
in redelijkheid voor lenen, zullen door afnemer aan de leverancier op diens
verzoek worden geretourneerd. Transportkosten en bijkomende kosten van
demontage en hermontage, die door de leverancier worden gemaakt bij het
wegnemen van gebreken, zijn voor rekening van de afnemer.
10. De leverancier is niet aansprakelijk voor gebreken in inspecties, advisering en
soortgelijke diensten.
11. De leverancier is niet aansprakelijk voor gebreken, die optreden in of geheel
of gedeeltelijk het gevolg zijn van:
a) de niet-inachtneming van bedienings- en onderhoudsvoorschriften of ander
dan het voorziene normale gebruik;
b) normale slijtage;
c) (de)montage, reparatie of wijzigingen door de afnemer of door derden;
d) de toepassing van een overheidsvoorschrift;
e) in overleg met de afnemer toegepaste, al gebruikte materialen en zaken;
f) materialen en zaken die, al dan niet ter bewerking, door of namens de
afnemer zijn verstrekt;
g) op uitdrukkelijke instructie van de afnemer toegepaste materialen, zaken,
ontwerp, constructie of werkwijze;
h) door de leverancier van derden betrokken onderdelen (met inbegrip van
software), voor zover de derde daarvoor niet aansprakelijk is tegenover de
leverancier.
De Leverancier is niet aansprakelijk voor beschadiging van lak- of chroomwerk, tenzij de beschadiging daarvan het gevolg is van kwaliteits- en/of
constructiefouten van andere delen. De leverancier is voorts niet aansprakelijk voor inbreuk op intellectuele eigendomsrechten die het gevolg is van de
omstandigheid dat:
i) het product buiten Nederland wordt gebruikt;
j) het product op een andere manier wordt gebruikt dan overeengekomen;
k) het product wordt gebruikt in combinatie met apparatuur of software die
niet door de leverancier is geleverd
l) gebruik is gemaakt van door of vanwege de afnemer verstrekte gegevens.
12. Als de afnemer niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan een verplichting,
die voor hem uit enige met de leverancier gesloten overeenkomst voortvloeit, is de leverancier niet verplicht tot het wegnemen van gebreken. Als de
afnemer zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de leverancier tot
demontage, reparatie of andere werkzaamheden aan het product overgaat of
doet overgaan, vervalt elke verplichting van de leverancier tot het wegnemen
van gebreken.
13. Gebreken dienen zo spoedig mogelijk na de ontdekking daarvan, maar uiterlijk
binnen 14 dagen na het verstrijken van de toepasselijke aansprakelijkheidsperiode schriftelijk aan de leverancier te worden gemeld. Bij overschrijding van
deze termijnen vervalt elke aanspraak voor die gebreken. Rechtsvorderingen
dienen binnen 1 jaar na genoemde melding op straffe van verval van alle
rechten aanhangig te worden gemaakt.
14. Als de afnemer genoemde melding heeft gedaan en er geen gebrek wordt
gevonden waarvoor de leverancier aansprakelijk is, heeft de leverancier recht
op vergoeding van de kosten die hij als gevolg van de melding heeft gemaakt.
15. Als de leverancier bij het wegnemen van gebreken onderdelen vervangt,
worden de vervangen onderdelen eigendom van de leverancier.
16. Als de afnemer stelt dat de leverancier niet aan een in dit artikel genoemde
verplichting voldoet blijft de afnemer verplicht de voor hem uit enige met
de leverancier gesloten overeenkomst voortvloeiende verplichtingen na te
komen.
17. Als de leverancier het gebrek niet binnen een redelijke termijn heeft weggenomen, kan de afnemer door een schriftelijke mededeling een laatste, redelijke
termijn daarvoor stellen. Als de leverancier niet binnen deze laatste termijn
zijn verplichtingen nakomt, kan de afnemer, voor rekening van de leverancier,
het gebrek zelf of door een derde laten wegnemen, mits de afnemer of de
derde over de daartoe benodigde expertise beschikt. Als het gebrek aldus
met succes is weggenomen, is de leverancier door vergoeding van de door de
afnemer gemaakte redelijke kosten ontslagen van alle aansprakelijkheid voor
het gebrek. Deze kosten bedragen ten hoogste 15 procent van de prijs van
het product.
18. Als het gebrek niet volgens lid 15 wordt weggenomen,
a) heeft de afnemer recht op een korting op de prijs, in evenredigheid met de
waardevermindering van het product. Deze korting bedraagt ten hoogste
15 procent van de prijs, of
b) heeft de afnemer, als het gebrek zo ernstig is dat het hem in belangrijke
mate het belang bij de overeenkomst voor het product respectievelijk
een wezenlijk gedeelte van het product ontneemt, het recht door een
schriftelijke mededeling aan de leverancier de overeenkomst te ontbinden
voor het product respectievelijk het wezenlijke gedeelte van het product.
De afnemer heeft dan recht op terugbetaling van de betaalde prijs voor
het gedeelte waarvoor de overeenkomst wordt ontbonden. De afnemer
heeft daarnaast recht op schadevergoeding tot ten hoogste 15% van het
gedeelte van de prijs dat betrekking heeft op het gedeelte van het product
waarvoor de overeenkomst wordt ontbonden.

Artikel 13 Aansprakelijkheid

1. Tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de tot de bedrijfsleiding behorende medewerkers van de leverancier en behoudens toepasselijkheid van art. 6 lid 7 en art. 12 is alle aansprakelijkheid van de leverancier,
ongeacht de rechtsgrond, uitgesloten. De leverancier is daarom onder meer
niet aansprakelijk voor schade door:
– niet-levering;
– aansprakelijkheid jegens derden;
– enig onrechtmatig handelen of nalaten van (medewerkers en hulppersonen
van) de leverancier;
– inbreuk op intellectuele eigendomsrechten, licenties en andere rechten van
derden;
– beschadiging of verlies, door welke oorzaak ook, van door de afnemer ter
beschikking gestelde grondstoffen, halffabricaten, modellen, gereedschappen en andere zaken;
– verlies of verminking van data;
– productieverlies en vermindering van gebruiksmogelijkheden;
– verlies van contracten en klanten.
De leverancier is voorts niet aansprakelijk voor gederfde winst en welke gevolgschade en indirecte schade dan ook.
2. De afnemer is verplicht de leverancier te vrijwaren van en schadeloos te stellen voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade in verband
met de uitvoering van de overeenkomst.
3. Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van de tot de bedrijfsleiding behorende medewerkers van de leverancier is de afnemer gehouden de leverancier
te vrijwaren voor alle schade voortvloeiend uit het gebruik door de leverancier
van zaken toebehorend aan de afnemer.
4. De afnemer is aansprakelijk voor het niet door de leverancier geleverde
bouwkundige gedeelte en/of voor de nadelige gevolgen, voortvloeiend uit
de gesteldheid van de bodem en is verplicht aan de leverancier de schade te
vergoeden, die hij als gevolg van de ondeugdelijkheid van het bouwkundige
gedeelte en/of de gesteldheid van de bodem mocht lijden.

Artikel 14 Overmacht

1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan elke van de
wil van de leverancier onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze bij het
tot stand komen van de overeenkomst voorzienbaar -, die nakoming van de
overeenkomst door de leverancier blijvend of tijdelijk verhindert of onredelijk
bezwarend maakt, en, voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog,
oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting,
transportmoeilijkheden, import- en exportbeperkingen, overheidsmaatregelen, brand, terrorisme, epidemieën en pandemieën, natuurrampen, extreme
weersomstandigheden, beperkte beschikbaarheid van energie, elektriciteitsstoring, storing van internet, computernetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten, cybercrime en gebreken en vertraging in de levering door toeleveranciers
als gevolg van in dit lid genoemde omstandigheden.
2. Als de leverancier de overeenkomst door overmacht tijdelijk niet of slechts
op voor hem onredelijk bezwarende wijze kan nakomen, heeft hij het recht
om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Na 6 maanden is elke
partij, als de overmachtssituatie nog steeds voortduurt, bevoegd tot gehele of
gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst. Elke partij is voorts bevoegd
tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst als na het intreden
van de overmachtssituatie duidelijk is of wordt dat nakoming van de overeenkomst door de leverancier langer dan 6 maanden onmogelijk of onredelijk
bezwarend zal zijn.
3. Bij opschorting en ontbinding op grond van lid 2 is de leverancier niet tot
schadevergoeding verplicht. De leverancier heeft dan het recht betaling te
verlangen van de kosten die hij heeft gemaakt voor de ter uitvoering van de
overeenkomst door hem ingekochte, gereserveerde, in bewerking genomen
en gefabriceerde grondstoffen, materialen, onderdelen en andere zaken. In
geval van ontbinding op grond van lid 2 is de afnemer verplicht om na betaling van de genoemde kosten de bedoelde zaken af te nemen. Als de afnemer
daarmee in gebreke blijft, is de leverancier bevoegd deze zaken voor rekening
en risico van de afnemer op te slaan of voor diens rekening te verkopen of te
vernietigen.

Artikel 15 Opschorting en ontbinding

1. Als goede grond bestaat voor de vrees dat de afnemer niet in staat of bereid
is of zal zijn om aan zijn verplichtingen te voldoen en in geval van faillissement, surseance van betaling, stillegging, liquidatie of gehele of gedeeltelijke
overdracht van het bedrijf van de afnemer, heeft de leverancier het recht
passende zekerheid voor alle (al dan niet opeisbare) contractuele verplichtingen van de afnemer te verlangen en in afwachting daarvan de uitvoering
van de overeenkomst op te schorten. Bij gebreke van deze zekerheidsstelling
binnen een redelijke, door de leverancier gestelde termijn heeft de leverancier
het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. De leverancier
heeft deze bevoegdheden naast zijn overige rechten op grond van de wet, de
overeenkomst en deze voorwaarden.
2. Als de afnemer niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan een verplichting
uit een overeenkomst met de leverancier, is de leverancier gerechtigd de
uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de overeenkomst te
ontbinden.
3. Bij opschorting en ontbinding volgens lid 1 en lid 2 heeft de leverancier het
recht om de voor de uitvoering van de overeenkomst door hem ingekochte,
gereserveerde, in bewerking genomen en gefabriceerde grondstoffen, materialen, onderdelen en andere zaken voor rekening en risico van de afnemer
op te slaan. De leverancier kan ook kiezen voor verkoop of vernietiging voor
rekening van de afnemer. Bij opschorting en ontbinding volgens lid 1 en lid 2
heeft de leverancier recht op volledige schadevergoeding, maar is hij zelf niet
tot schadevergoeding verplicht. De schade van de leverancier wordt gefixeerd
op 75% van de vergoeding verschuldigd voor de (het) nog niet uitgevoerde
(deel van een) overeenkomst, een en ander onverminderd het recht van de
leverancier om de werkelijke schade als gevolg van de tekortkoming van de
afnemer te vorderen.
4. Als de afnemer de overeenkomst zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de leverancier beëindigt is hij zonder ingebrekestelling tot betaling van de volledige prijs verplicht, met aftrek van de door de leverancier
bespaarde kosten.

Artikel 16 Geschillen

1. Geschillen tussen partijen naar aanleiding van een aanbieding, de totstandkoming of uitvoering van een overeenkomst of nadere overeenkomst kunnen
zowel door de leverancier als door de afnemer aanhangig worden gemaakt bij
de Geschillencommissie Koude, Klimaat en Grootkeuken, Postbus 90600, 2509
LP Den Haag (www.degeschillencommissie.nl). De leverancier en de afnemer
kunnen ieder ook kiezen voor het aanhangig maken van het geschil bij de
gewone rechter.
2. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de afnemer zijn klacht eerst bij de leverancier heeft ingediend.
Leidt de klacht niet tot een oplossing dan kan het geschil vervolgens schriftelijk of in een andere door de Commissie te bepalen vorm bij de Geschillencommissie aanhangig worden gemaakt.
3. Wanneer de afnemer een geschil aanhangig maakt bij de Geschillencommissie, is de leverancier aan deze keuze gebonden. Indien de leverancier een
geschil aanhangig wil maken, moet hij de afnemer schriftelijk of in een andere
passende vorm vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee
akkoord gaat. De leverancier is bij uitblijven van instemming van de afnemer
binnen deze termijn vrij het geschil bij de gewone rechter aanhangig te maken.
4. De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen
van het voor haar geldende reglement. Het reglement van de Geschillencommissie wordt desgevraagd door de leverancier aan de afnemer toegezonden.
De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend
advies. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.
5. Uitsluitend de gewone rechter dan wel de hierboven genoemde Geschillencommissie is bevoegd van geschillen kennis te nemen.

Artikel 17 Toepasselijk recht

Alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, worden
beheerst door het in Nederland geldende recht, met uitsluiting van verwijzings- en
conflictregels van internationaal privaatrecht. De toepasselijkheid van het Weens
Koopverdrag is uitgesloten.

NADERE BEPALINGEN ONDERHOUD

De onderstaande bepalingen gelden als aanvulling op de artikelen 1 t/m 17. Bij tegenstrijdigheid tussen de artikelen 1 t/m 17 enerzijds en de onderstaande bepalingen
anderzijds prevaleren de laatste.

Artikel 18 Definities

In deze nadere bepalingen hebben de navolgende begrippen de volgende betekenis:
– onderhoudscontract: de overeenkomst die de leverancier verplicht tot het
verrichten van preventief onderhoud tijdens de contractperiode aan een
zaak.
– preventief onderhoud: het verrichten van inspectie/controle overeenkomstig de voorschriften van de F-gassenverordening en de Ozonverordening,
zoals het controleren van een zaak op goede werking, op lekdichtheid ter
voorkoming van verlies van koudemiddel, het controleren, uittesten en doormeten van elektrische schakel-, regel- en beveiligingsapparatuur en
zo nodig het opnieuw afstellen of inregelen van de zaak.
– correctief onderhoud: het opheffen van storingen en het uitvoeren van
reparaties aan zaken.

Artikel 19 Preventief Onderhoud

1. Preventief onderhoud wordt uitgevoerd onder normale werktijd. Onder
normale werktijd wordt verstaan werkdagen van 08.00 uur tot 16.30 uur, met
uitzondering van weekends en algemeen erkende feestdagen.
2. Iedere verplaatsing of wijziging van de installatie dient aanstonds door de afnemer schriftelijk aan de leverancier te worden gemeld. Wijziging of verplaatsing van de installatie kan tot aanpassing van de in het onderhoudscontract
vermelde tarieven leiden.
3. Aan leidingen zal uitsluitend onderhoud worden verricht indien zij in het
zicht zijn aangebracht. Inwendig reinigen van bij de installatie behorend(e)
meubel(en) behoort niet tot het preventief onderhoud en evenmin het reinigen
van de verdampers en condensor(en) van de zaak.
4. Na uitvoering van een inspectie wordt de afnemer door de leverancier middels overlegging van een onderhoudsrapport geïnformeerd over de staat van
onderhoud en bedrijfszekerheid van de zaak.
Artikel 20 Preventieve controles
De conform de toepasselijke wet- en regelgeving noodzakelijk uit te voeren preventieve controles worden op voorhand en tijdig aan de afnemer gemeld, waarna de
afnemer de leverancier feitelijk in de gelegenheid zal stellen de betreffende controles
uit te voeren.

Artikel 21 Koudemiddelen

Indien een handeling met een koudemiddel is gepleegd, wordt daarvan door de
leverancier aantekening in het logboek van de desbetreffende zaak gedaan. De in het
kader van het preventief onderhoud verwijderde koudemiddelen worden separaat
aan de afnemer doorberekend. Na overdracht van de verwijderde koudemiddelen aan
de leverancier is de leverancier daarmede verplicht zich aan de toepasselijke wettelijke bepalingen te houden.

Artikel 22 Correctief onderhoud

Werkzaamheden voor correctief onderhoud vallen buiten het onderhoudscontract.
Het uitvoeren van correctief onderhoud zal gebeuren na ontvangst van een storingsmelding van de afnemer dan wel nadat signalering van de storing op andere wijze
heeft plaatsgehad. Na ontvangst van een storingsmelding zal het noodzakelijk correctief onderhoud waar mogelijk in de normale werktijd worden uitgevoerd.

Artikel 23 Vrije toegang

1. De servicemonteur van de leverancier dient altijd vrije en onbelemmerde
toegang te hebben tot de ruimte waar een zaak is opgesteld. Als vrije en
onbelemmerde toegang tot een zaak niet mogelijk is of door de afnemer niet
wordt toegestaan, is de leverancier bevrijd van zijn verplichting de overeengekomen werkzaamheden uit te voeren, onverminderd de verplichting van de
afnemer aan de leverancier de overeengekomen prijs te vergoeden.
2. De servicemonteur van de leverancier moet onmiddellijk na aankomst kunnen
beginnen met zijn werkzaamheden en de hiervoor benodigde werkruimte ter
beschikking hebben. Wachturen of vertraging ten gevolge van een omstandigheid die niet aan de leverancier kan worden toegerekend, kunnen aan de
afnemer in rekening worden gebracht.

Artikel 24 Uitsluitingen

Onder het onderhoudscontract valt in ieder geval niet het verrichten van werkzaamheden in verband met:
a. onjuist of onoordeelkundig gebruik van de zaak of gebruik voor andere
doeleinden dan die waarvoor de zaak is bestemd;
b. onvoldoende reiniging van meubelen of cellen, waardoor verstopping door
vuil van de waterafvoer kan ontstaan met als gevolg het niet meer voldoende functioneren van de zaak;
c. een ongeval of andere oorzaken of invloeden van buitenaf;
d. een abnormale fysieke of elektrische belasting;
e. wijziging of verplaatsing van de zaak of het uitvoeren van onderhoud door
derden.
f. invoering van nieuwe wettelijke of andere maatregelen van overheidswege
die gevolgen hebben voor aard of omvang van de onderhoudswerkzaamheden;
g. slijtage van de condensor of verdamper ten gevolge van verwering door
invloeden van buitenaf;
h. redelijkerwijs onmogelijk zijn van herstel van de zaak – ter beoordeling
van de leverancier – of indien de capaciteit van de zaak onvoldoende is (of
wordt) voor het doel waarvoor de zaak wordt gebruikt.
Artikel 25 Betaling en nakoming
1. Indien en voor zover vooruitbetaling is overeengekomen is het abonnementsgeld opeisbaar op de eerste dag van de contractperiode.
2. Betaling van het abonnementsgeld dient binnen 14 dagen na factuurdatum te
zijn geschied.
3. In geval de afnemer in enige mate in gebreke is in de nakoming van zijn
verplichtingen, waaronder voldoening van het abonnementsgeld voor het
onderhoudscontract, op grond waarvan de leverancier zijn verplichtingen
heeft opgeschort, zal dit opschortingsrecht zich tevens uitstrekken tot het
melden en uitvoeren van preventieve controles overeenkomstig de relevante
wetgeving.